I Have a Dream


I Have a Dream

I Have a Dream

වීඩියෝව නරඹන්න

[huge_it_video_player id=”10″]


ඇබා පොප් සංගීත කණ්ඩායම

ABBA – POP MUSIC GROUP

වමේ සිට: බෙනී ඇන්ඩර්සන්, ඇනී-ෆ්‍රිඩ් ලින්ග්ස්ටැඩ්, ඇග්නෙටා ෆෝල්ට්ස්කොග්,බර්න් උල්වායස්

from left: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad (Frida), Agnetha Fältskog, and Björn Ulvaeus


I Have A Dream

ABBA
I Have a Dream, a song to sing
To help me cope, with anything
If you see the wonder, of a fairy tale
You can take the future, even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream, I Have a Dream
I Have a Dream, a fantasy
To help me through, reality
And my destination, makes it worth the while
Pushin’ through the darkness, still another mile
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream, I Have a Dream
I’ll cross the stream, I Have a Dream
I Have a Dream, a song to sing
To help me…


ඇබා (ABBA) සංගීත කණ්ඩායම 1972 දී පමණ ආරම්භ වූ පොප් සංගීත කණ්ඩායමකි. එම සිවු දෙනාගේ නම් වල මුල් අකුරු සම්බන්ධ කර ගනිමින් (ABBA) යන සන්නාමය සකස් වී ඇත. ඔවුන් ගේ ජනප්‍රියතාවය 1972 සිට 1983 දක්වා ම ලොව ඉහළම මට්ටමේ තිබුණි.  ස්වීඩනයේ ස්ටොක්හෝම් හි ආරම්භ වූ මෙම කණ්ඩායම විවාහක යුවලයන් දිවිත්වයක ගේ එකතුවකි. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus සහ Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad එම අයයි. මොවුන් ලොව ඉහළම ජනප්‍රියතාවය හිමි වුව ද 1982 දෙසැම්බර් සිට කණ්ඩායම විසුරුවා හැරියේය. එයට හේතුව ඔවුන්ගේ අසීමිත ජනප්‍රියතාවය ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිත ඉතා පීඩනයකට පත් කළ බැවිණි. 1974 දී මෙම කණ්ඩායම යුරෝවිෂන් තරඟයෙන් පලමු ස්ථානය දිනා ගත්තේය. (මෙවුන්ගේ ක්‍රියාකාරී කාල සීමාව 1972 සට 1982 දක්වා ලෙස පිළිගැනේ.)

ABBA is a pop group formed around 1972. The brand name ABBA is derived from the initials of the names of the four. Their popularity was at an all-time high in the world from 1972 to 1983. Founded in Stockholm, Sweden, the group is a collection of married couples living together. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus and Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad. Although they were the most popular in the world, the group disbanded in December 1982. This is because their unlimited popularity has put a lot of pressure on their personal lives. In 1974, the team won first place in the Eurovision competition. (Their active period is accepted as 1972 to 1982.)