නාට්‍ය හා රංග කලාව


නාට්‍ය හා රංග කලාව හදාරන සිසුන් සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන් පරිශීලනය කිරීමට මෙම වේදිකා නාට්‍ය අප වෙබ් අඩවිය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත. ඒ ඒ ශ්‍රේණි වලට නිර්දේශිත නාට්‍ය මෙහි අන්තර් ගත කොට ඇත. අදාළ නාට්‍යයේ හෝ විචාරයේ නම මත Click කිරීමෙන් අපගේ YouTube නාලිකාවේ ඇති වීඩියෝ නැරඹිය හැක. මේවා ඔබගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පමණක් වන අතර මෙහි සියළු හිමිකම් කෘතිවල මුල් හිමිකරුවන් වෙත පවතින බව සඳහන් කරමු.


වේදිකා නාට්‍ය

 

රාජ කපුරු

මෝදර මෝල

තල මල පිපිලා